Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MENNICTWO.PL Z 17 sierpnia 2017

 

I. Postanowienia Ogólne.


1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.Mennictwo.pl, prowadzony jest przez IoTG.pl Tomasz Guzowski, z siedzibą ul. Racula - im. Rodła 8; 66-004 Zielona Góra, NIP: 9730761294 REGON: 080053310.
2. Dane kontaktowe:
Mennictwo.pl
Racula - im. Rodła 8
66-004 Zielona Góra
Adres poczty elektronicznej:
biuro@mennictwo.pl
Numer telefonu:
68 422 12 12
Numer rachunku bankowego:
83 1140 2004 0000 3002 7881 9937
3. Do korzystania ze sklepu internetowego wymaga się posiadania przez Użytkownika odpowiednich, minimalnych wymagań technicznych, a mianowicie Użytkownik powinien posiadać co najmniej:

- dostęp do Internetu,
- zainstalowaną przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie stron www,
- zainstalowanie oprogramowanie umożliwiające otwieranie i korzystanie z plików PDF.

 

II. Definicje.


1. Usługodawca – strona umowy sprzedaży, świadcząca usługi: IoTG.pl Tomasz Guzowski z siedzibą ul. Racula - im. Rodła 8; 66-004 Zielona Góra, NIP: 9730761294
2. Usługa lub Usługi – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219), polegająca na udostępnieniu możliwości wyboru i zakupu Towaru w Sklepie Internetowym, zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie;
3. Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;
4. Konsument – w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę na stronie internetowej: www.mennictwo.pl
6. Konto – indywidualne konto internetowe założone przez Użytkownika w systemie teleinformatycznym należącym i prowadzonym przez Usługobiorcę, zawierające dane dotyczące Użytkownika, dokonanych przez niego Zakupów i wykorzystywane w dokonywaniu ponownych Zamówień;
7. Hasło – ciąg indywidualnych znaków ustalonych przez Użytkownika, w celu rejestracji Konta, a następnie autoryzacji właściciela Konta, przekazywane jako informacja poufna, do wyłącznej wiadomości Usługodawcy w systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez Usługodawcę;
8. Login – adres poczty elektronicznej udostępniany przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym;
9. Koszyk – udostępniany przez Usługodawcę formularz, służący Użytkownikowi do składania zamówień w Sklepie Internetowym;
10. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika do Usługodawcy w zakresie zakupu i formy dostawy zakupu, za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
11. Towar – rzeczy ruchome, w szczególności monety, medale, numizmaty, oferowane przez Usługodawcę w Sklepie internetowym;
12. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683) oraz ustawę o oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219);
13. Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość za pomocą Sklepu Internetowego Usługodawcy; umowa zostaje zawarta poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia oraz potwierdzenie złożenia zamówienia przez Usługodawcę;
14. Potwierdzenie zamówienia – informacja w formie wiadomości e-mail, stwierdzająca złożenie i przyjęcie zamówienia;
15. Sprzedający – Usługodawca, strona umowy sprzedaży;
16. Kupujący – Użytkownik, strona umowy sprzedaży;

 

III. Rejestracja i logowanie.

1. Usługodawca świadczy usługi poprzez Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.mennictwo.pl .
2. Usługodawca oferuje świadczenie usług m. in. poprzez możliwość rejestracji Konta w systemie teleinformatycznym.
3. W ramach dokonywania zamówień wyżej wskazanym sposobem, Użytkownik obowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, który jest jednocześnie loginem oraz ustala indywidualne dla siebie hasło dostępu do konta.
4. Użytkownik korzysta z powyższych danych, rejestrując się na swoje konto w celu składania zamówień. Konto jest przypisane do danego Użytkownika.
5. Rejestracja i utrzymanie konta są dobrowolne i nieodpłatne.
6. Rejestracja konta jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
7. Umowa o świadczenie usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi następuje po upływie okresu 14 dni od wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte oraz Zamówień, które zostały złożone przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usługi.
8. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyn odstąpienia. Odstępując od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Użytkownik może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Oświadczenie takie należy przesłać listem poleconym na adres Usługodawcy albo doręczyć osobiście w jego siedzibie ul. Poznańska 20C; 65-138 Zielona Góra.
9. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa jest traktowana jakby nie została zawarta, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

IV. Składanie zamówień.

1. Użytkownik może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- poprzez rejestrację i zalogowanie się na konto w sklepie internetowym,
- poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym bez rejestracji konta.
2. Użytkownik może składać zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
3. Bez względu na wybór sposobu zamówienia, Użytkownik obowiązany jest podać swoje dane osobowe, niezbędne do prawidłowej dostawy zamówionego towaru, a mianowicie, imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail.
4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
- wybiera Towar, poprzez dodanie go do Koszyka,
- wprowadza dane do dostawy towarów i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy. Opłata za Dostawę Towaru na adres wskazany przez Użytkownika jest wskazana przy Towarze;
- wybiera spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym sposób płatności;
- weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Towarów, miejsce Dostawy Towaru, dane Użytkownika oraz cenę za Towar, cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
- potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży;
- potwierdza złożenie Zamówienia przyciskiem lub inną podobną funkcją.
5. Dokonując zamówienia Użytkownik obowiązany jest zaakceptować postanowienia Regulaminu.
6. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Użytkownik ma prawo anulowania złożonego zamówienia do chwili zawarcia umowy sprzedaży.
8. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia na adres e-mail podany przez Kupującego w Zamówieniu, Potwierdzenia Zamówienia.
9. Sprzedający informuje na bieżąco Kupującego o stanie zamówienia w zależności od sposobu złożenia zamówienia: Konto Użytkownika albo wiadomość e-mail wysłana na podany przez użytkownika adres e-mail.

 

V. Prawa i obowiązki użytkownika:

1. Użytkownik ma prawo w szczególności do:
- powiadomienia Usługodawcy o każdej próbie naruszenia jego praw, bądź próbie naruszenia niniejszego regulaminu,
- powiadomienia Usługodawcy o problemach z funkcjonowaniem sklepu internetowego,
- zaprzestania korzystania z swojego Konta w każdym czasie i usunięcia swoich danych z systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
2. Użytkownik jest obowiązany w szczególności do:
- zapoznania się z regulaminem i stosowania jego postanowień,
- korzystania z usług w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

VI. Towary i cena.

1. Sprzedający oferuje sprzedaż swoich towarów jako:
- towar pojedynczy,
- tzw. kolekcje otwarte – bez określonej z góry liczby Towarów,
- tzw. kolekcje zamknięte – określona z góry liczba Towarów.
2. Informacja o tym, czy przedmiot jest Towarem pojedynczym czy stanowi kolekcję, jest podawana w informacjach zamieszczonych przy Towarze w sklepie internetowym.
3. Każdy oferowany towar posiada informacje dotyczące jego stanu, cenę brutto, czas i koszt wysyłki towaru. Informacje te są widoczne przy towarze w sklepie internetowym a dodatkowo w ostatnim kroku realizacji zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.
4. Zawarcie umowy sprzedaży, dotyczącej pojedynczego towaru nie wiąże kupującego do zawarcia kolejnej umowy towaru pojedynczego bądź kolekcji.
5. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej, z doliczonym podatkiem VAT.
6. W przypadku zmiany ceny Towarów, Sprzedający wysyła do Kupującego stosowne pismo informujące o zmianie ceny. Kupujący w takim przypadku ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży, w terminie czternastu (14) dni od dnia doręczenia informacji o zmianie ceny Towaru, ze skutkiem opisanym poniżej w pkt. VIII.
7. Do wszystkich transakcji dołączany jest dowód zakupu.

 

VII. Płatność i dostawa towaru.

1. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w potwierdzeniu zamówienia, do której doliczone są koszty dostawy.
2. Kupujący może zapłacić cenę w wybrany przez siebie sposób:
- poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Sprzedającego 83 1140 2004 0000 3002 7881 9937,
- płatność przy odbiorze (tzw. przesyłka za pobraniem),
3. W przypadku zamówienia pojedynczego Towaru i wybrania opcji zapłaty przez przelew, Kupujący obowiązany jest dokonać wpłaty za zamówienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia jego złożenia. W przypadku pierwszego towaru z kolekcji, Kupujący obowiązany jest zapłacić cenę w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia. W przypadku następnych Towarów z kolekcji, Kupujący obowiązany jest uiszczać cenę za każdy dostarczony towar nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania towaru.
4. W przypadku zamówienia pojedynczego Towaru i wybrania opcji zapłaty przy pobraniu, Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty przy odbieraniu towaru.
W przypadku pierwszego towaru z kolekcji Kupujący obowiązany jest zapłacić cenę przy odbieraniu towaru. W przypadku następnych Towarów z kolekcji, Kupujący cenę za każdy dostarczony towar z kolekcji uiszczać może w dalszym ciągu przy odbiorze danego towaru.
5. W przypadku zamówienia Towaru z kolekcji, kolejne towary z tej kolekcji dostarczane będą Kupującemu w odstępach do 60dni.
6. Sprzedający realizuje zamówienie po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar (w przypadku zapłaty poprzez przelew) albo po złożeniu zamówienia (w przypadku przesyłki za pobraniem).
7. Sprzedający prowadzi sprzedaż oferowanych przez siebie towarów wyłącznie na terenie kraju.
8. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć zamówiony towar nie później, niż w terminie 30 dni od dnia jego zamówienia bądź otrzymania zapłaty.
9. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy, wagi przesyłki, miejsca dostawy, wybranego sposobu płatności (przy płatności za pobraniem koszt dostawy jest wyższy) oraz całkowitej wartości zamówienia.
10. Kupujący może odebrać zamówiony towar osobiście, w miejscu siedziby Sprzedającego, bez ponoszenia kosztów dostawy.
11. Zamówiony towar dostarczany jest do miejsca wskazanego przez Kupującego przy składaniu zamówienia.

 

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży.

 

1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Bieg niniejszego terminu liczony jest od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię albo część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
2. Odstępując od umowy sprzedaży Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
3. Podpisane przez konsumenta oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy doręczyć Sprzedawcy wysyłając je listem poleconym na adres Sprzedającego: Mennictwo.pl ul. Poznańska 20C; 65-138 Zielona Góra albo doręczyć osobiście w jego siedzibie ul. Poznańska 20C; 65-138 Zielona Góra .
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą.
5. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedawca informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozerwalnie połączone z innymi rzeczami.


IX. Reklamacje i procedura jej rozpatrywania.

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru.
2. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży, a więc występuje jeśli towar nie posiada odpowiednich właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia. Jeśli towar nie posiada właściwości, o których posiadaniu Sprzedający zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia, lub gdy towar został dostarczony Klientowi w stanie niekompletnym, nie nadaje się do użytku – do celu w jakim jest używany, nie jest zgodny z opisem i/lub ze zdjęciem.

3. Wada prawna towaru występuje wówczas, gdy stanowi on własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem tej osoby, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
5. Reklamacje można składać na piśmie na adres: Mennictwo.pl ul. Poznańska 20C; 65-138 Zielona Góra. Do oświadczenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie rozpatrzona bez odesłania wraz z oświadczeniem reklamacyjnym rzeczy wadliwej.
6. Reklamację można złożyć także wykorzystując wzór formularza reklamacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
7. Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego. Po rozpoznaniu i uznaniu reklamacji Sprzedający dostarcza towar do Kupującego na swój koszt. W przypadku nieuznania reklamacji towar zwracany jest na koszt Kupującego.
8. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki.
9. Jeżeli towar ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku, jeśli towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
10. Kupujący będący konsumentem może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy albo wymagałby poniesienia nadmiernych kosztów, w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy w ramach procedury reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania.
12. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu (14) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
13. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedający zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
14. Sprzedający informuje Kupującego o zakończeniu procesu rozpatrywania reklamacji.

 

X. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) jest Usługodawca.
2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą klienci Usługodawcy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Usługodawca wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.
4. Usługodawca gromadzi dane osobowe Użytkownika:
a) związane z realizacją złożonego zamówienia,
b) o charakterze technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona, z której Użytkownik połączył się ze stroną internetową Usługodawcy itp.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.
6. Usługodawca podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby zapobiec udostępnianiu danych osobowych Użytkownika podmiotom nieuprawnionym.
7. Usługodawca ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez skontaktowanie się droga mailową lub telefoniczną z Usługodawcą.
8. Usługodawca informuje, że podczas korzystania ze Sklepu Internetowego używane są pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze Użytkownika dla celów dostosowywania treści Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz dla celów opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Użytkownik może
w każdej chwili zablokować pliki „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji
w swojej przeglądarce internetowej. Niniejsza czynność uniemożliwi korzystanie ze Sklepu Internetowego.
9. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
10. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
- uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
- uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 

XII. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie sklepu internetowego, w zakładce Regulamin Sklepu.
2. Usługodawca może w każdym czasie zmienić postanowienia niniejszego regulaminu. Zmiany zamieszczane będą na bieżąco na stronie sklepu internetowego.
3. Użytkownicy są związani zmianami regulaminu od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego.
4. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży nie zmienia treści Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, rozumie treść tego dokumentu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
6. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd miejsca siedziby Sprzedającego.
8. Załącznikami do regulaminu są:
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
- oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży,
- formularz reklamacyjny.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel